logo_medoo_1700207049071.png

Lập Trình C | Xâu Ký Tự | Chuỗi

Khóa học Lập Trình C | Xâu Ký Tự | Chuỗi cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để xử lý dữ liệu kiểu chuỗi trong ngôn ngữ lập trình C. Khóa học bao gồm các chủ đề như thao tác cơ bản với chuỗi (sao chép, nối, cắt, tìm kiếm), sử dụng các hàm và kỹ thuật trong C để làm việc hiệu quả với xâu ký tự, và ứng dụng của xâu ký tự trong phát triển ứng dụng. Thông qua khóa học này, học viên sẽ có thể tự tin thao tác và xử lý dữ liệu kiểu chuỗi một cách hiệu quả, góp phần nâng cao kỹ năng lập trình C.

5

(0)

2T

28 Tech

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Thực hiện thao tác cơ bản với chuỗi: Học viên sẽ được hướng dẫn cách sao chép, nối, cắt, và tìm kiếm chuỗi trong ngôn ngữ C. Đây là những thao tác cơ bản nhưng rất quan trọng khi làm việc với dữ liệu kiểu chuỗi

Sử dụng các hàm và kỹ thuật trong C để xử lý chuỗi: Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức về các hàm và kỹ thuật chuyên dụng để làm việc hiệu quả với xâu ký tự trong C

Ứng dụng xâu ký tự trong phát triển ứng dụng: Học viên sẽ được hướng dẫn cách áp dụng kiến thức về xâu ký tự vào thực tế để phát triển các ứng dụng phần mềm

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Lập trình C++

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

2T

28 Tech

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống