logo_medoo_1700207049071.png

Ngôn Ngữ C++: Lý Thuyết Đồ Thị | Graph Theory

Khóa học Ngôn Ngữ C++: Lý Thuyết Đồ Thị | Graph Theory giúp học viên khám phá và làm chủ kiến thức về lý thuyết đồ thị - một lĩnh vực quan trọng trong toán học và khoa học máy tính. Khóa học cung cấp kiến thức nền tảng về các khái niệm cốt lõi như đỉnh, cạnh, đồ thị có hướng và vô hướng, đồng thời hướng dẫn học viên áp dụng các thuật toán nổi tiếng như Dijkstra và DFS. Nhờ đó, học viên có thể hiểu sâu về cách thức mô hình hóa đồ thị và ứng dụng hiệu quả trong giải quyết các vấn đề thực tế như tối ưu hóa đường đi và thiết kế mạng lưới.

5

(0)

2T

28 Tech

Miễn phí

Khóa học bao gồm:
0 Bài học
0 giờ 0 phút

Đào tạo 5 hoặc nhiều người hơn?

Cung cấp quyền truy cập cho đội của bạn đến những khoá học hàng đầu?

Bạn sẽ học được những gì

Hiểu rõ các khái niệm cơ bản như đỉnh, cạnh, đồ thị có hướng và vô hướng

Phân biệt được các loại đồ thị khác nhau và đặc điểm của từng loại

Nắm vững các thuật toán đồ thị quan trọng như Dijkstra, DFS, Kruskal, Prim,...

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được

Lập trình

Nội dung

0 chương

0 Bài học

0 giờ 0 phút

Mở rộng tất cả

Quản trị viên

2T

28 Tech

Đánh giá

5

0 Đánh giá

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)

Ngày tạo mới nhất
Tất cả đánh giá
Trống